Atgaukalga - produktas, skirtas išimtinai darbuotojų interesų gynybai

Dalis darbuotojų atsisako ginti savo interesus tik todėl, jog teisinių paslaugų įkainiai yra dideli. www.revizija.lt teisininkai, siekdami socialinio atsakingumo, sukūrė šį projektą - www.atgaukalga.lt. Mes drastiškai sumažinome šių aktualių teisinių paslaugų kainas.


PaslaugosJeigu darbdavys Jums nemoka priklausančio darbo užmokesčio, nepagrįstai paskyrė drausminę nuobaudą, nesuteikia atostogų, neteisėtai atleido iš darbo ir kt. mes Jums padėsime taip:


Suteiksime teisinę konsultaciją dėl kilusio ginčo

50 0 €

Parengsime dokumentus inicijuojant įmonei bankroto bylą

nuo 300 140 €

Parengsime dokumentus į darbo ginčų komisiją

nuo 250 100 €


Parengsime dokumentus į teismą dėl kilusių darbo ginčų

nuo 300 140 €


Darbuotojai, turintys vykdomąjį dokumentą dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimo, turėtų apsvarstyti įmonės bankroto inicijavimo galimybę, kurios pasekoje priklausančias pinigų sumas (visiškai ar iš dalies) atlygintų Garantinis fondas.

Plačiau


Kas yra darbo ginčų komisija?

Darbo ginčų komisija yra privalomas ikiteisminis organas, nagrinėjantis dalį tarp darbuotojo ir darbdavio kilusių individualių darbo ginčų, pvz., dėl neišmokėto darbo užmokesčio, neatlygintos materialinės žalos, paskirtos drausminės nuobaudos, nesuteiktų atostogų ir pan. Darbo ginčo šalis, nesutinkanti su darbo ginčų komisijos sprendimu, turi teisę jį skųsti apylinkės teismui.

Darbo ginčų komisija nenagrinėja ginčų dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo, darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo bei kitų Darko kodekse ir kituose teisės aktuose numatytų atvejų.

Taigi, darbuotojui, siekiančiam apginti savo pažeistas teises, priklausomai nuo ginčo pobūdžio, reikia kreiptis į darbo ginčų komisiją arba tiesiogiai į teismą.


Kokie yra terminai?

Darbuotojas turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad yra pažeistos jo teisės. Darbo ginčų komisija privalo išnagrinėti prašymą ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Darbo ginčų komisijos sprendimas gali būti skundžiamas apylinkės teismui per 1 mėnesį nuo jo priėmimo dienos.

Darbuotojas turi teisę kreiptis į teismą dėl nušalinimo nuo darbo ar atleidimo iš darbo per 1 mėnesį nuo atitinkamo nurodymo gavimo dienos.


Kokios yra neatsiskaitymo pasekmės?

Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu nėra nustatyta kitaip. Kai darbdavys uždelsia atsiskaityti su darbuotoju ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką.

Darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės pavėluotai išmokėjus darbo užmokestį ar kitas su darbo santykiais susijusius išmokas, kartu su jomis darbuotojui turi būti išmokami ir delspinigiai (šiuo metu jų dydis yra 0,07 procento nuo priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti kalendorinę dieną). Delspinigiai neskaičiuojami, kai darbuotojui yra sumokamas jam priklausantis vidutinis darbo užmokestis.


Kas yra garantinis fondas?

Garantinis fondas yra valstybės išteklių fondas, iš kurio yra mokamos išmokos darbuotojams, kurių nesumokėjo bankrutuojantis darbdavys.

Taigi, darbdaviui iškėlus bankroto bylą, nesumokėtą darbo užmokestį, nesumokėtą kompensaciją už nepanaudotas atostogas bei kitas išmokas visiškai arba iš dalies atlygins Garantinis fondas.


Susisiekite su mumis

Norite apginti savo interesus?

Turite klausimų?


Kontaktai


Juridinio asmens pavadinimas

MB Revizija

Juridinio asmens kodas

304178448

Atsiskaitomoji sąskaita

LT56 7044 0600 0807 8608

El. paštas

info@atgaukalga.lt

Telefonas

+370 683 66 149

Bankas

AB SEB

Adresas

Gedimino pr. 28, 503 kab., Vilnius